Din studentmössa
- ett unikt minne!


Designa direkt

Köpvillkor

Avtalet som du hittar nedanför denna text beskriver det som du och ABC-Gruppen kommer överens om när du lägger din beställning. Till exempel beskrivs hur och när du ska betala och hur vi kan hjälpa dig om något blir fel. Kontakta gärna vår kundtjänst om du har några frågor eller om det är något du inte förstår i denna text

© 130822 v1.1

Dessa villkor har utformats i enlighet med rådande branschregler samt Konsumentverkets riktlinjer avseende distans-och hemförsäljningsavtal och konsumentköp.

 1. TILLÄMPLIGHET
  Dessa villkor gäller för avtal om köp av varor ur den studentkollektion som ABC-Gruppen AB org: 556637-9672, (ABC) vid var tid tillhandahåller.

 2. AVTALETS INGÅENDE
  Varor beställs på det sätt som ABC anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen skall avtal anses ingånget när kunden gjort sin beställning och den accepterats av ABC. Vid beställning av personer under 18 år krävs att erforderligt samtycke från målsman finns. Beställningar av personer under 16 år expedieras ej.

 3. KUNDENS KONTROLLSKYLDIGHET
  ABC bekräftar innehållet i beställningen genom att skicka kunden en eller flera bekräftelser (Orderbekräftelser) till av kunden uppgivna uppgifter för SMS och e-post. Kunden skall kontrollera innehållet i Orderbekräftelsen och snarast från erhållen bekräftelse underrätta ABC om eventuella ändringar och samtliga invändningar rörande innehållet i beställningen. Kunden är medveten om att orderbekräftelsen kan komma att delas upp i två eller fler bekräftelser baserat på vilka varor som beställts.

 4. ÅNGERRÄTT OCH AVBESTÄLLNING INNAN PRODUKTION
  Efter att ABC accepterat kundens beställning uppdrar denne åt sina underleverantörer att producera beställda varor i enlighet med kundens specifikationer. ABC saknar därefter möjlighet till avbeställning gentemot underleverantörerna. Beställning kommer att lämnas till underleverantören senast 14 dagar efter fakturadatum. Innan beställningen skickats till produktion kan kunden fritt avboka sin beställning.. Därefter gäller reglerna för ångerrätt nedan.

  Ångerfristen börjar löpa från dagen då leverans har skett. Ångerfristen är 14 dagar. Kunden äger rätt att returnera mottagna varor och äger då rätt till återbetalning av 100 procent av erlagt belopp alternativt skälig ersättningsvara. Vid retur av varor ingående i paketpris sker nedsättning av orderbelopp med 20 procent av ordinarie styckepris för den returnerade varan. För det fall kunden utnyttjar sin ångerrätt eller avbeställning sker i enlighet med denna punkt är kunden skyldig att lämna eller sända tillbaka vara på egen bekostnad. Återbetalningsuppgifter skall anges vid retur av varor. För retur av mottagen vara, kontakta ABCa kundtjänst.

 5. FAKTURERINGSVILLKOR
  Fakturering sker till av kunden angiven faktureringsadress eller på sätt som överenskommits skriftligen mellan kunden och ABC. Kunden är medveten om att faktura kan komma att adresseras till målsman för kunden. ABC erbjuder för närvarande betalning via kundfaktura och endast i särskilda fall via, grupp-eller klassfaktura.

  Vid kundfaktura äger ABC rätt att utta expeditionsavgift. Kunden är medveten om att vissa produkter kan komma att faktureras från skiljt övriga produkter. Avgiftens storlek framgår av vid var tid gällande prislista.

 6. PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR
  Pris följer av ABC:s vid var tid gällande prislista och anges inklusive mervärdesskatt samt andra enligt lag tillkommande skatter. Förskottsbetalning gäller om ej annat angivits vid beställningstillfället. Betalning skall vara ABC tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. ABC äger rätt att ta ut ersättning 60 kr för skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Betalning sker på det sätt som ABC anvisar. Vid försenad betalning äger ABC ingen skyldighet att leverera beställda varor. Kunden är medveten om att fakturan kan komma att administreras av tredje part.

 7. ETISKA REGLER OCH RÄTT ATT UNDERLÅTA LEVERANS
  Kunden garanterar att angiven information för tryck eller märke är laglig i varje hänseende, att det inte utgör intrång i annans rättighet samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material. ABC förbehåller sig rätten att underlåta att leverera en beställning om information eller material enligt ovan inte är förenlig med detta avtals etiska regler enligt denna punkt eller på annat sätt enligt ABC:s bedömning är oetisk.

  Våra fastlagda etiska regler gällande innehåll i fotoprodukter som tillhandahålls ABC (Årsbok, Skolfotokatalog, Gruppbilder m.fl.):

  • Vapen, tillhygge eller annat våldsinslag får inte förekomma på bild eller i text.
  • Narkotiska preparat, andra droger eller tillhörande attribut får inte förekomma på bild eller i text.
  • Attribut med rasistisk eller diskriminerande innebörd får inte förekomma på bild eller i text.
  • Omotiverad nakenhet, obscen text, gest på bild, samt annat som kan upplevas som stötande eller kränkande får inte förekomma på bild.
  • Vi förbehåller oss rätten att undanta tveksam bild från tryckning.
 8. LEVERANS
  Kundens beställning levereras vid den tidpunkt och på det sätt som angivits av ABC vid beställning. Om inget angivits sker leverans till den skola eller plats varifrån beställningen hör. ABC reserverar sig för eventuell slutförsäljning. ABC förbehåller sig dessutom rätten att leverera likvärdig ersättningsvara för det fall en vara utgått ur ABC:s studentkollektion. Vid outlösta försändelser förbehåller sig ABC rätten att debitera en avgift på 120 kr i expedieringskostnad. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten enligt punkten 4.

 9. REKLAMATION
  Reklamation ska framställas inom skälig tid från det att fel märkts eller borde ha märkts. Reklamation som framställs senare än sju dagar efter att fel upptäckts kan ej åberopas.

 10. FEL OCH FELAVHJÄLPNING
  Med fel avses att tryck eller märke på vara avviker från av kunden tillhandahållet eller av kunden godkänt material eller att varan i övrigt är behäftad med brister eller fel. ABC ansvarar inte för fel som beror på kunden eller något förhållande på dennes sida.

  Kunden ansvarar själv för att varor beställs i rätt storlek eller antal. ABC äger rätt att i första hand på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden. Ersättning vid fel omfattar endast styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som direkt följd av felet.

 11. PERSONUPPGIFTER
  Kunden samtycker genom detta avtal till att ABC lagrar och använder lämnade personuppgifter i följande syften: hantering av beställning, fakturering, leverans och för marknadsföring av ABC eller annan part som ABC har samarbete med. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till ABC återkalla samtycket avseende marknadsföring. Föregående kommunikation kan ske via e-post, brev och SMS. Kunden är även medveten om att detta innebär att uppgifter kan komma att lämnas till tredje part för uppfyllande av nu uppräknade syften eller förpliktelser enligt detta avtal.

 12. UPPHOVSRÄTT
  ABC innehar rättigheterna till material som framställts av ABC eller av ABC anlitad underleverantör. För det fall kunden tillhandahållit egenproducerat underlag för tryck eller märke behåller kunden samtliga rättigheter till detta material.

 13. MEDDELANDEN OCH KONTAKTUPPGIFTER
  Meddelanden mellan kunden och ABC skall ske genom e-post, telefax, brev till parternas i avtalet angivna eller senare genom till motparten skriftligen meddelade ändrade kontaktuppgifter. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela ABC om förändringar i sina kontaktuppgifter.

 14. SÄRSKILDA REGLER FÖR REGISTRERING I PRODUKT "ÅRSBOK"
  På din profil ansvarar du själv för innehållet och blir således "ansvarig utgivare"* för ditt innehåll. Det innebär att du inte får hänga ut någon eller antyda till något kränkande mot annan person Du ansvarar personligen för de bilder du laddar upp i Årsboken. Det innebär att du inte får ladda upp bilder/material som kan väcka anstöt eller vara kränkande mot annan person eller på annat sätt inte följer ABCs etiska riktlinjer enligt punkten 7.
  *Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 8 kap. (Ansvarighetsregler) 5-12 §§

GENERELL INFORMATION OM ÅNGERRÄTT
Du har enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig inom 14 dagar från att du mottagit en beställd vara. Detta är den så kallade ångerfristen. Lagen säger vidare att du alltid har sju arbetsdagar på dig att ångra köpet. Med arbetsdagar avses alla årets dagar utom lördagar, söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

VILL DU VETA MER OM DE REGLER OCH RÅD SOM VI FÖLJER?
Du hittar information om distans- och hemförsäljningslagen på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare. Sök på www.konsumentverket.se.